Kötelező törzstőke emelés 3 millió forintra 2017 márciusig!

Közzétéve: 2017. 02. 09.
 1. 03. 01-én az Országgyűlés elfogadta a határidő 2017. március 15-re történő módosítását.

Kit érint mindenképpen a kötelező cégmódosítás?

 • A 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaságokat, amelyek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot.

Kit érinthet még egyéb okból a módosítási kötelezettség?

Nem a legkisebb jegyzett tőkére vonatkozó új szabály, hanem a társasági törvényt felváltó 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Új Ptk) szabályaival való összhangba hozása miatt:

 • A 2014. március 15-ét megelőzően a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint bejegyzés alatt álló azon korlátolt felelősségű társaságokat, akiknek a jegyzett tőkéje ugyan eléri a hárommillió forintot, de létesítő okiratuk valamely rendelkezése nem áll összhangban az új Ptk rendelkezéseivel.
 • Azon egyéb gazdasági társaságokat, pl. Bt, KKt, Rt, amelyeknek a létesítő okirata nem áll összhangban az új Ptk rendelkezéseivel.

Honnan tudhatom, hogy a cégem létesítő okiratának rendelkezései összhangban állnak-e az új Ptk rendelkezéseivel?

Az új Ptk és a társasági szerződés (vagy alapító okirat) rendelkezéseinek összevetésével. Amennyiben a létesítő okirat legutolsó állapotában konkrét utalásokat talál a hatályát vesztett Gazdasági Társaságokról szóló törvényre (pl. “Gt 131 (1) bekezdése”) akkor abban az esetben is módosítani kell a céget, ha annak a jegyzett tőkéje egyébként a 3 millió forintot eléri.

A társasági szerződés szkennelt példányának megküldésével partner ügyvédi irodáinknál is érdeklődhet arról, hogy az Ön cégét érinti-e módosítási kötelezettség.

A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat – általános hivatkozásként – a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a társaság köteles az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni.

A kötelező cégmódosítás illetve a tőkeemelés határideje:

A hárommillió, vagy annál magasabb tőkével rendelkező kft-ék esetén 2014. március 15-ét követő első társasági szerződés (alapító okirat) módosítással egyidejűleg kell a változtatást elvégezni. Az ilyen korlátolt felelősségű társaságok Ptk .-hoz való igazításának határideje, melyek törzstőkéje eléri a 3 milliót továbbra is 2016. március 15.

Ha a tőke nem éri el a hárommillió Forintot, akkor 2 + 1 éves határidőn belül, legkésőbb 2017. március 15-ig kell a módosításnak eleget tenni.

Ennek hiányában közkereseti társaság és betéti társaság esetén legkésőbb 2015. március 15-ig, korlátolt felelősségű társaság esetén 2017. 03. 15-ig, részvénytársaság és egyesülés esetén 2016. március 15-ig kell benyújtani a változás bejegyzési kérelmet.

Mit csináljak, ha nincs pénzem a tőkeemelésre?

Tőkeemelés apporttal, tagi kölcsön apportálása

 • A tőkeemelés nem pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásával (apport) is történhet. Bármilyen vagyoni értékű dolog tulajdonjoga, vagy kapcsolódó jog lehet ez, de vagyoni hozzájárulásként követelés is szolgáltatható, a szabad eredménytartalékból is emelhető a tőke. A törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés esetében a taggyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege vagy a közbenső mérleg szükséges.
 • A gazdasági társaságoknál a törzstőke, alaptőke felemelhető nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, így a társaság tagja által a társaság részére rendelkezésre bocsátott, a társaság által elismert tagi kölcsön összegével is. Számviteli szempontból tehát nincs annak akadálya, hogy az adott tag az általa nyújtott kölcsönből származó követelését a jegyzett tőke megemelése keretében, apportként a társaság részére rendelkezésre bocsássa.
 • A jegyzett tőke-emelés bejegyzését követően a társaságnak az apport miatt önmagával szemben lesz követelése. Ezáltal a tagi kölcsön miatt korábban a társaságnak a tulajdonossal szembeni kötelezettsége is a társasággal szembeni kötelezettséggé válik. A kötelezettség és a követelés összevezetésével a társaságnak a tagi kölcsön miatti kötelezettsége megszűnik. Ez esetben a tag nem elengedi a követelését, hanem beapportálja a társaságba. A követelés átruházására tehát nem ingyenesen kerül sor, hiszen annak ellentételezéseként az apportot adó tag különböző társasági jogokat (szavazati, osztalékjog stb.) szerez a társaságban.
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 11. § (1) bekezdés c) pont szerint az ajándékozási illeték tárgya a vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.
 • Az Itv. 102. § (1) bekezdés d) pontja szerint vagyoni értékű jog: a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga – ideértve a szövetkezeti háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat -, továbbá a vagyonkezelői jog, az önálló orvosi tevékenység praxisjoga, az üzembentartói jog, továbbá ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés. Továbbá az ilyen juttatás a visszterhes vagyonátruházási illetéknek sem tárgya.[Itv. 18. § (2) bek.] Az Itv. fentebb idézett rendelkezéseinek együttes olvasata alapján tehát sem a társaságnál, sem a tagnál nem keletkezik illetékfizetési kötelezettség a tagi kölcsönből megvalósított törzstőke emelés esetén.

Átalakulás

 • Átalakulhat olyan gazdasági társasággá (pl. betéti társaság), amelynél nincsen minimálisan előírt jegyzett tőke. (Ezt a megoldást a könyvvizsgálati kötelezettség és a viszonylag magas költség és hosszadalmas eljárás miatt nem javasoljuk)
 • A törzstőkeemelésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia és társasági szerződés módosításról nem határozhat.

Be kell fizetnem a bankba a tőke különbözetet?

A tőke rendelkezésre bocsátása a társaság házipénztárába történő befizetéssel is teljesíthető, illetőleg a szabad eredménytartalék terhére is. A tőkeemelés apporttal is teljesíthető.

Mennyibe kerül a kötelező cégmódosítás?

Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani az a fentiek szerinti társasági határozatot, továbbá a változásbejegyzési kérelmet, feltéve, hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag az új Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén az illetékmentesség nem illeti meg céget.

És ha nem csinálok semmit?

Azon céget, amely fenti kötelezettségének határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatt pénzbírsággal sújtja. (Megjegyezzük, hogy a törvényi előírás ellenére a cégbíróságok egységes gyakorlata a korábbi években nem ez volt.)

Szakmai Konferenciaszervező Kft.,
2017. február 9.

Megosztás: